Video nadzor

Video nadzorni sistem na Međunarodnom aerodromu Sarajevo pokriva javne prostorije i kompleks aerodroma. U ovoj izjavi o privatnosti data su objašnjenja vezano za lične podatke koje prikupljamo u sklopu osiguranja aerodromskih objekata putem sistema video nadzora.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Video nadzor na Međunarodnom aerodromu Sarajevo se provodi upotrebom zatvorenog video nadzornog sistema koji snima javne prostore na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i u neposrednoj blizini aerodromskih objekata. Budući da video nadzorni sistem pokriva javne prostore u i oko Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kada se nalazite na lokaciji aerodroma možete biti predmet aktivnog video nadzora i(ili) pohranjenih snimaka.

Pored video zapisa tj. snimka kretanja fizičkih lica, video nadzorni sistem bilježi datum, mjesto, vrijeme i broj kamere. 

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Video nadzorni snimci koji mogu uključivati i snimke posjetitelja, radnika i drugog osoblja koje se nalazi na Međunarodnom aerodromu Sarajevo se prikupljaju/obrađuju u svrhu zaštite radnika i imovine Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kao i posjetilaca i korisnika usluga Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te fizičkih lica i imovine pravnih lica koja obavljaju aktivnosti na lokalitetu Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

U skladu sa Zakonom o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i Uredbom o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sistema, video nadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema, Međunarodni aerodrom Sarajevo ima zakonsku obavezu da provodi video nadzor i da pohranjuje ove podatke.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Video snimci se pohranjuju na period od 30 dana, nakon čega se automatski prepisuju zapisivanjem novih podataka. U iznimnim slučajevima, npr. u svrhu provedbe istrage, dio video materijala može biti održavan i duži period.

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Dio informacija dobijenih putem video nadzornih kamera (uživo ili snimaka) Međunarodni aerodrom Sarajevo, u skladu sa zakonskim obavezama i primjenjivom legislativom dijeli sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova Federacije BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.