Reklamacije

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo polažemo veliku pažnju na povratne informacije i interesovanja naših klijenata, a veliki dio toga je i proces u kojem Vi možete uložiti svoje reklamacije i prigovore na neku od naših usluga. Ovim procesom omogućavamo da se, kada je to moguće, otklone neregularnosti u provedbi usluge koju ste dobili, da odgovorimo i riješimo problem koji imate, kao i da kontinuirano poboljšavamo nivo naših usluga.

Vjerujemo da su otvorena komunikacija i transparentnost od suštinskog značaja za izgradnju i održavanje čvrstih odnosa sa našim klijentima. Zbog toga smo kreirali ovu izjavu o privatnosti kako bismo osigurali da ste u potpunosti obaviješteni o tome kako postupamo s ličnim podacima koje nam dajete kada koristite proces reklamacije korisnika usluga.

Koje lične/osobne podatke obrađujemo?

Obrazac za podnošenje žalbe/reklamacije pored informacija o vašem prigovoru/žalbi/reklamaciji, prikuplja Vaše ime i prezime i e-mail adresu kao obavezne podatke, te broj telefona kao opcionalni podatak.

Zašto obrađujemo ove lične/osobne podatke?

Lični podaci koje prikupljamo u ovom procesu Međunarodni aerodrom Sarajevo koristi isključivo u svrhu obrade reklamacije, utvrđivanja osnovanosti reklamacije (uključujući preispitivanje kvaliteta usluge), te pripreme i dostavljanja odgovora.

Koliko dugo čuvamo ove lične/osobne podatke?

Osnovni set informacija o reklamacijama čuvamo na period od maksimalno 5 godina od datuma prikupljanja (ili eventualno duže, u slučaju vođenja sudskog spora u kojem se koristi lični podatak dobiven ovim putem).

S kim dijelimo ove lične/osobne podatke?

Vaše lične podatke dobijene ovim putem možemo u nekim slučajevima podijeliti sa trećim stranama i organizacijama koje utiču ili mogu uticati na nivo isporučene usluge i koji nam mogu pomoći u adresiranju i rješavanju vaše reklamacije (na primjer ukoliko se reklamacija odnosi na dio aerodromskih usluga za koje nemamo direktnu kontrolu i odgovornost kao što je usluga u nekim od ugostiteljskih objekata i sl.).