Nadzorni odbor

Nadzorni odbor J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo imenovan je Odlukom Skupštine od 11.01.2022.god, a na osnovu Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje donesene od strane Vlade FBiH. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o Sarajevo  se imenuju na mandat od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupšine J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni Odbor J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo čine predsjednik i četiri člana, i to:

  • Adi Kalem, predsjednik;
  • Vlado Džoić, član;
  • Indira Ćatić, član;
  • Kemal Jahić, član i
  • Emir Tipura, član.